Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

‘Wat heeft een leerling nodig voor een goed welbevinden en hoe komt hij of zij tot leren?’ Die vraag staat bij ons centraal. We begeleiden daarom leerlingen met speciale leer- en opvoedingsbehoeften zo effectief mogelijk. Hieronder leggen we onze leerlingenzorg in het kort uit.

We bieden extra zorg aan als uit observaties van de leerkracht en het Leerlingvolgsysteem blijkt dat daar signalen voor zijn. Uiteraard doen we dat in overleg met ouders. De intern begeleider coördineert alle zaken rondom de zorg in de school.

De intern begeleider

De intern begeleider (IB’er) heeft regelmatig gesprekken met de leerkracht en ouders over de begeleiding van leerlingen. Ook legt de intern begeleider ook klassenbezoeken af en houdt de IB’er contact met externe deskundigen zoals de ambulant begeleiders, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, logopedist, fysiotherapeut en andere instanties.

Op school beschikken we over een goed functionerend leerlingvolgsysteem (LVS) en een orthotheek: een bibliotheek met achtergrondinformatie over leer- en opvoedingsmoeilijkheden en met extra leermaterialen op gebieden als rekenen, lezen, spelling, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Voor leerlingen die extra hulp nodig hebben, stellen we een individueel handelingsplan op. Voor leerlingen met dyslexie werken we met een dyslexieprotocol.

Zorgplan

We besteden op school veel aandacht aan preventieve zorg waardoor voorkomen kan worden dat kleine problemen uitgroeien tot grote problemen. Het is soms noodzakelijk om leerlingen (tijdelijk of permanent) door te verwijzen naar het speciaal basisonderwijs. De Eben-Haëzerschool maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Driegang. We hechten veel waarde aan het continu verbeteren van onze leerlingenzorg.

Schoolondersteuningsplan

Download

Jeugdgezondheidszorg

De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD volgt de ontwikkeling en gezondheid van leerlingen tijdens de schoolperiode. Het JGZ beantwoordt vragen van leerkrachten, ouders en kinderen op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding en helpt bij vervolgstappen.

Het reguliere programma ziet er als volgt uit:

  • Groep 2: een preventief gezondheidsonderzoek in het kader van de groei en ontwikkeling door de jeugdarts met screening van ogen, lengte en gewicht en een gehoortest door de assistente jeugdgezondheidszorg. Als ouder bent u aanwezig bij het onderzoek van de schoolarts.
  • Groep 7: een screening van lengte en gewicht door de assistente op school, waarbij leerlingen worden verzocht de schoenen uit te trekken. Ouders hoeven hier niet bij aanwezig te zijn en worden vooraf hierover geïnformeerd. Mogelijk wordt dit consult in de toekomst digitaal gedaan. Na de screening wordt in overleg en/of op basis van het dossier en/of vragenlijst een onderzoek op indicatie gepland door de jeugdverpleegkundige/-arts. Als ouder bent u bij het onderzoek aanwezig.
  • Onderzoeken op vraag van ouders of school bij vragen over groei en ontwikkeling, advies of doorverwijzing van kinderen uit de overige groepen.

Voorafgaand aan bovengenoemde onderzoeken krijgen ouders een uitnodiging met tijdstip/brief met het verzoek tot deelname en een vragenlijst.

Voor vragen, voorlichting of een afspraak met de medewerkers van de jeugdgezondheidszorg kunt u contact opnemen met:

  • Jeugdarts Mylene Mulder: mymulder@ggdru.nl
  • Jeugdverpleegkundige Alice Pols: apols@ggdru.nl
  • Assistente Carla van Bemmel: cvanbemmel@ggdru.nl

"Op onze school vertalen we het christelijk geloof naar het dagelijks leven"